سجاد کالا کنارک

بیمه تمامی کالا ها

برابر تفاهم نامه امضاء شده فی مابین فروشگاه سجاد کالا کنارک و بیمه معلم کلیه کالاهای خریداری شده از این فروشگاه دارای بیمه نامه معتبر بمدت یکسال از زمان خرید کالا می باشد . که به مبلغ خرید آن اضافه خواهد شد :

- خرید کمتر از  2500000 تومان  50000 تومان حق بیمه می باشد .

- خرید کمتر از 5000000 تومان  100000 تومان حق بیمه می باشد .

- خرید بیشتر از 5000000 تومان 150000 تومان حق بیمه می باشد .

- خرید بیشتر از 10000000 تومان 200000 تومان حق بیمه می باشد .